Wikibiopedia

 

Stanisław Brożek

Stanisław Brożek (ur. 20 marca 1947 w Biskupicach Radłowskich, Polska) jest polskim leśnikiem.

Życie

Wykształcenie

W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie.

W 1970 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnika na podstawie pracy Projekt podziału powierzchniowego opartego na sieci dróg w kompleksie leśnym Jaworzyny Krynickiej w LZD (= Leśny Zakład Doświadczalny). Krynica (niem.: Projekt einer Gliederung des Wegenetzes entsprechend der Oberfläche in den Wäldern des Jaworzyna Krynicka (= Berg in den Sandezer Beskiden) in der Waldversuchsanlage Krynicka).

W latach 1970-1979 Brożek był asystentem i starszym asystentem w Laboratorium Gleboznawczym.

W 1979 r. obronił doktorat na podstawie rozprawy Formy azotu w glebach leśnych Beskidu Zachodniego (niem. Stickstoffbildung in den Böden der Wälder der Westbeskiden).

Obie prace nadzorował Bolesław W. Alexandrowicz.

Od 1979 r. Brożek pracował jako adiunkt w zespole gleboznawczym hodowli lasu.

Wraz z profesorem Wiesławem Maciaszkiem Brożek utworzył i zorganizował od 1981 roku Zakład Gleboznawstwa Leśnego.

W trakcie studiów podyplomowych Brożek zdobywał kwalifikacje z zakresu ochrony przyrody i dydaktyki uniwersyteckiej.

Odbył staże naukowe w instytutach Uniwersytetu Mendla w Brnie i Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu.

W latach 1988-1989 Brożek był stypendystą Fulbrighta w College of Forest Resources na Uniwersytecie w Seattle.

W tym czasie pracował nad projektem badawczym Impact of soil amendments by red alder (Alnus rubra Bong) on the biomass and nutrient content of common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) seedlings.

Wyniki tej pracy zostały opublikowane w Canadian Journal of Forest Research.

Zawód

W 1994 r. Brożek habilitował się rozprawą Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą (Alnus incana (L)Moench) (niem.: Umwandlung nachlandwirtschaftlicher Bergböden durch die Grau-Erle (Alnus incana (L) Moench)).

Brożek jest kierownikiem Katedry Badania Gleb Leśnych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie od 2003 roku.

W 2004 roku został mianowany profesorem zwyczajnym nauk leśnych i gleboznawstwa.

Znaczenie zyskały prace Brożka dotyczące badań gleb leśnych, w tym w szczególności Atlas gleb leśnych Polski (wspólnie z Maciejem Zwydakiem) oraz klasyfikacja gleb leśnych Polski (wspólnie z innymi).

Brożek napisał ponad 100 publikacji, w tym dwa podręczniki. Brożek prowadził wykłady z gleboznawstwa i leśnictwa dla leśników, architektów krajobrazu i rolników.

Wprowadził przedmioty siedliskoznawstwa i geografii fizycznej dla leśników i architektów krajobrazu.

Oprócz licznych wykładów i szkoleń o tej tematyce w południowej Polsce, organizował wystawy dydaktyczne z zakresu gleboznawstwa.

Na początku XXI wieku Brożek prowadził badania i pracował nad różnymi projektami dotyczącymi oceny siedlisk lasów nizinnych i wyżynnych oraz mapowania i diagnozowania siedlisk leśnych.

Opracował koncepcję pierwszego w Polsce muzeum gleb oraz projekt konkursowy na prezentację gleb Europy.

W latach 2008-2010 Brożek kierował projektem Opracowanie wskaźników jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych na nizinach i wyżynach w Polsce oraz ich zastosowanie w hodowli lasu.

Projekt był realizowany wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Ås w Norwegii i stamtąd finansowany.

Rodzina

Brożek jest żonaty i ma troje dzieci.

Zainteresowania badawcze

Zarządzanie azotem w glebach leśnych

Procesy biogeochemiczne w przekształcaniu gleb ornych w leśne

Klasyfikacja gleb leśnych

Numeryczna ocena gleb

Relacje gleba-roślina w naturalnych siedliskach leśnych

Członkostwo, działalność redakcyjna

W latach 2001-2010 Brożek był sekretarzem działu leśnego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU).

Od 2010 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego Roczników Gleboznawczych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Nagrody

W 1980 r. Brożek otrzymał Srebrną Odznakę, a w 1984 r. Złotą Odznakę za zasługi dla miasta Krakowa.

W 1998 r. Brożek został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Za atlas gleb leśnych Polski otrzymał nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2004 r. oraz Nagrodę Naukową Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 r.

Prace

S. Brożek, E. Sikorska, E. Błońska, J. Lasota, M. Zwydak, T. Wanic, P. Gruba, P. Pacanowski: Przewodnik do oznaczania niżowych siedlisk leśnych. (Przewodnik do oznaczania niżowych siedlisk leśnych), Skrypt akademicki. Wydawca: Instytut Gleboznawstwa Leśnego UR Kraków, 2010, ISBN 978-83-932256-0, s. 32.

Stanisław Brożek, Maciej Zwydak: Atlas gleb leśnych Polski, Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2003, ISBN 83-88478-17-6, s. 1-467.

Kazimierz Biały, Stanisław Brożek, Józef Chojnicki, Danuta Czępińska-Kamińska, Kazimierz Januszek, Alojzy Kowalkowski, Adam Krzyżanowski, Małgorzata Okołowicz, Antoni Sienkiewicz, Stefan Skiba, Józef Wójcik, Roman Zielony: Klasyfikacja gleb leśnych Polski, Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2000, ISBN 83-88478-20-6, pp. 1-119.

Stanisław Brożek: Wpływ lasu na glebę - biomodyfikacja czy degradacja? 1999, Zesz. Probl. Post. Nauk Rolniczych 467, (I), s. 65-72,

Stanisław Brożek: Ekologiczne konsekwencje masowego występowania olszy szarej w Bieszczadach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego". 1995 S. 137-144,

Stanisław Brożek, Maciej Zwydak: Przemiany ekosystemu leśnego. 1994, XI. Międzynarodowe Sympozjum Biogeochemii Środowiska. Salamanca, Hiszpania (red. J. F. Gallardo L, s. 73-82),

Stanisław Brożek: Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą (Alnus incana (L) Moench). 1993, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, seria rozprawy doktorskie, 184, s. 1-52,

Stanisław Brożek: Zakwaszanie gleb przez olszę szarą (Alnus incana) w Bieszczadach. 1992, Intern. Sci. Confer. Proc. 'Forest - Wood - Ecology 92', Zvolen Sept, pp. 43-48,

Stanisław Brożek: Wykorzystanie naturalnego występowania górskich gleb leśnych przez drzewostany bukowe, jodłowe i świerkowe. 1992, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 22, 269, s. 65-80,

Stanisław Brożek: Wpływ właściwości gleb na biomasę i skład chemiczny drzewostanów bukowych, jodłowych i świerkowych w Beskidach Zachodnich. 1992, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 22, 269, s. 45-64,

Stanisław Brożek: Stopień wykorzystania manganu, miedzi i cynku z gleb przez złoża bukowe, jodłowe i świerkowe. 1991, Materiały z VI Sympozjum "Mikroelementy w rolnictwie", AR Wrocław, s. 265-270,

Stanisław Brożek: Wpływ zmianowania gleby olszą czerwoną (Alnus rubra Bong) na biomasę i stan odżywienia sadzonek daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). 1990, Canadian Journal of Forest Research 20, 9, s. 1320-1325,

Stanisław Brożek: Wpływ pyłów przemysłowych aglomeracji krakowskiej na mineralizację azotu w glebach leśnych. 1986, Roczn. Glebozn. XXXVII, 3, S. 237-248,

Stanisław Brożek: Mineralizacja azotu w próchnicy gleb Puszczy Niepołomickiej. 1986, Rocz. Glebozn. XXXVII, 3, S. 225-235,

Stanisław Brożek: Mineralne formy azotu w glebach leśnych Beskidów Zachodnich. 1985, Rocz. Glebozn. XXXVI, 3, S. 91-108,

Stanisław Brożek: Organiczne formy azotu w glebach leśnych Beskidów Zachodnich. 1984, Rocz. Glebozn. XXXV, 2, S. 25-42,

Stanisław Brożek: Wybrane zagadnienia gospodarki azotowej na glebach lasów górskich z uwzględnieniem ochrony zasobów wodnych. 1980, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 235, s. 247-256Tytuły zostały tu przetłumaczone na język niemiecki, aby ułatwić zrozumienie danego tematu.

W oryginale wszystkie są polskie, a artykuły są napisane po polsku, z wyjątkiem angielskiego artykułu w kanadyjskim czasopiśmie.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności