Wikibiopedia

 

Martin Albrow

Martin Albrow (ur.

Do osoby

Albrow jest profesorem emeritus für Sozialwissenschaften am Roehampton Institute w Londynie. W 1985 r. był prezydentem i jest wiceprezesem British Sociological Association. Był profesorem gościnnym w London School of Economics. Za książkę "The Global Age." State and Society beyond Modernity W 1997 roku otrzymał europejską nagrodę Amalfi za socjologię i nauki społeczne na Uniwersytecie Rzymskim.

Wieki globalne

Dla Albrowa żyjemy w dobie globalnej. Globalna era poprzedzała okres przejściowy, w którym globalizacja rozpoczęła się wraz z wybuchem bomby atomowej na Hiroszimie i zakończyła się ogólnym poznaniem globalnego ocieplenia. Projekt nowoczesności, który dla Albrow w przybliżeniu na przełomie XVI wieku. W I wieku wraz z odkryciem Ameryki przez Columbusa i pierwszym rozkwitem świata przez Magellana, globalizacja położyła kres. Charakteryzował się przewodnimi ideami racjonalności, ekspansji, kapitalizmu, państwa narodowego i innowacji. W szczególności państwo narodowe jako zasada tworzenia społeczeństwa, jako najwyższy organ kontroli i organizacji społecznej, ekspansja jako rozszerzenie zasobów krajowych w wymiarze terytorialnym i gospodarczym oraz jako rozszerzenie wpływu na osoby i grupy oraz racjonalność, mniej niż rozsądek, ale jako wzór rozróżnienia między racjonalnym i irracjonalnym, uznaje się Albrow za główne elementy współczesnego życia. Najważniejszą funkcją państwa, będącego nosicielem projektu nowoczesności, było zapewnienie jedności państwa i społeczeństwa poprzez instytucjonalizację społeczeństwa. Globalna era, której główną cechą jest odniesienie do globalnego charakteru, staje się widoczna m.in. poprzez relatywizację tożsamości i miejsca, oddzielenie obywatelstwa i narodowości, orientację wobec konsumentów zamiast producentów i utratę znaczenia monopolu państwowego.W autopoetycznej, kreatywnej i zróżnicowanej sile społecznej, która już od dawna jest zorganizowana na szczeblu ponadnarodowym, Albrowa widzi szansę, by obywatele w epoce światowej aktywnie kształcili państwo i w coraz bardziej codzienne praktyki, które w coraz większym stopniu angażują cały świat w tworzenie bardziej sprawiedliwej społecznie, bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej zrównoważonej formy społeczeństwa.

Czcionki (wybór)

Biurokracja, List, München 1972 (ang. Pierwsze wydanie: Bureaucracy, 1970)

Max Weber... Construction of social theory, St. Martin... Press, Nowy Jork 1990

The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Polity Press, Cambridge, 1996

Pożegnanie od państwa narodowego: Państwo i społeczeństwo w epoce światowej. Tłumaczenie Franka Jakubzika. Berlin: Suhrkamp, 1998, Das Globaleer, 22007, ISBN 978-3-518-45868-6.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności